• Příměstské tábory

     • Aktualizace informací k srpnovému příměstskému táboru (níže).

      Podle počtu přihlášených dětí se oba příměstské tábory uskuteční. Ještě v tomto týdnu obdrží žáci bližší informace k organizaci. Platby ve výši 1300 Kč můžete provádět v hotovosti u p. Báči (potvrzením je zápis v ŽK či vydaný pokladní doklad, od 7.30 do 14.00).

      Informace k srpnovému příměstskému táboru:
      Nástup: 7.00 – 8.00 hod.
      Odchod dětí: od 14.30 do 15.00
      Sejdeme se u bočního vchodu u školního klubu.
      S sebou: pití, sportovní oblečení, menší svačinu.
      V pondělí 17. 8. 2020 budou děti seznámeny s programem na celý týden.
      Oběd zajištěn. 

     • Informace ředitelky školy o způsobu hodnocení na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

     • Vážení rodiče, 

      dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání. Velmi oceňujeme váš zájem o domácí vzdělávání, vaši snahu se zdokonalovat v komunikačních technologiích tak, aby přenos informací mezi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější. Vím, že pro Vás bylo velmi obtížné zajistit všechny povinnosti a zároveň podporovat děti při domácím vzdělávání. Období distančního vzdělávání nebylo snadné ani pro nás učitele. Přesto věřím, že jsme se mnohé naučili, a že jsme i v těchto ztížených podmínkách obstáli a děti se naučily nejen novým znalostem, ale i dovednostem.  

      Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení v 2. pololetí školního roku 2019/2020:

      Hodnocení v druhém pololetí tohoto školního roku vychází ze skutečnosti, že z důvodu mimořádných opatření vlády ČR a ministerstva zdravotnictví probíhala výuka zcela nestandardním způsobem.

      Při hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí se zohlední mimořádná opatření. Jde především o to, že nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Dále nebylo možné hodnotit naplnění všech výstupů, které jsou stanovené ve školním vzdělávacím programu.

      Jelikož období distanční výuky není možné adekvátně a spravedlivě zhodnotit, rozhodli     jsme se využít možnosti ministerského pokynu pro školy k využití jiných forem zpětné vazby.  Nejjednodušší možností by bylo napsat hodnocení z pololetního vysvědčení. Tato možnost se nám zdála nevhodná, hodnocení by postrádalo jakýkoli smysl. Jen obtížně se dá posoudit, zda měl žák adekvátní podmínky se doma řádně vzdělávat, zda pracoval samostatně nebo zda byly naše nároky adekvátní.

      MŠMT připravilo pro školy doporučení, jak při tvorbě závěrečného hodnocení na vysvědčení postupovat.

      Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

      • podklady získané v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 10. března 2020,
      • podpůrně podklady, které byly získávány při vzdělávání na dálku (zájem žáků o pravidelnou práci, přístup k plnění zadávaných úkolů, zvládnutí elektronické komunikace, samostatnost, aktivita, vlastní iniciativa, zodpovědnost, práce s časem, IT gramotnost nebo práce se zadáním atd.), nebo podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy. Text na vysvědčení bude zpětnou vazbou na průběh distanční výuky zejména v oblastech, které mohli učitelé během období distančního vzdělávání zaznamenat.

      Způsob hodnocení na vysvědčení:

      • hodnocení chování na vysvědčení bude známkou,
      • v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 budou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny slovně. Toto hodnocení na konci druhého pololetí bude zaznamenáno na tiskopis vysvědčení pro slovní hodnocení, který bude jako list B připojen k listu A obsahujícímu klasifikaci za první pololetí,
      • absence se počítají pouze k datu 10. 3. 2020
      • celkový prospěch bude na vysvědčení zapsán -  prospěl/a.

      Vysvědčení žáků 1. - 3. tříd bude hodnoceno známkou či kombinovaným hodnocením tzn. známkou a slovním hodnocením mapující celkovou práci žáka ve školním roce.

      Vysvědčení pro žáky 4. - 9. tříd bude mít podobu souvislého textu, který napíše třídní učitel na základě  podkladů od kolegů. Vysvědčení nebude hodnotit úroveň zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech.

      Informace pro žáky 8. ročníků: vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy (příští rok) a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

      Předání vysvědčení proběhne dle stanoveného časového harmonogramu pro příslušnou třídu v úterý 30. 6. 2020. 

     • Pozvánka na 1. třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy

     • Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání rodičů, učitelek a vychovatelek, které se vždy koná před prázdninami a nástupem do 1. třídy nebo přípravné třídy. V dnešní složité době jsme se rozhodli uskutečnit toto setkání bez přítomnosti dětí a za účasti jen 1 zákonného zástupce.

      Termín: 17. 6. 2020 (středa) od 16.00
      Místo konání:

      • přípravka - učebna třídy 1. C – přízemí školy
      • rodiče budoucích prvňáčků v učebnách 5.A, 5.B nebo 5.C dle informací, které byly poslány emailem (1. patro školy)
        

      Organizace: přicházet budete hlavním vchodem

      Program:

      • Seznámení s rozdělením do tříd a s třídními učitelkami
      • Poskytnut bude seznam pomůcek, které je nutné koupit
      • Organizace provozu školní družiny
      • Organizace provozu školní jídelny
      • Administrativní záležitosti

      Moc se těšíme na setkání a budoucí spolupráci ve prospěch dětí, které budou od září 2020 i našimi dětmi.

     • Letní dětský tábor Ostrý 2020

     • Si­tu­a­ce kolem pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru se zdá být pří­z­ni­vá. Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví vy­da­lo sta­no­vis­ko a ja­ký­si "ma­nu­ál" ohled­ně po­řá­dá­ní dět­ských tá­bo­rů a není v něm pro nás žádný ne­pře­ko­na­tel­ný pro­blém. S ra­dos­tí vám tedy ozna­mu­je­me, že tábor BUDE!

      Máme stále volná místa. Více na táborových stránkách.

     • Přijímací řízení

     • Někteří vystupujcí žáci si dosud nevyzvedli u vchodu školy zápisové lístky na střední školy. Zápisový lístek je vstupenkou na střední školu, bez jeho podání nemůže být žák přijat na zvolený obor.

      Žáci přijatí na střední školu musí do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na zvolenou školu. Odevzdaný zápisový lístek nelze již vzít zpět (výjimka odvolání).

     • Dobrovolná prezenční výuka žáků 9. tříd - organizace, pokyny, rozvrh

     • Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude obnovena výuka na ZŠ pro 9. ročník od 11. 5. 2020 formou přípravy na přijímací zkoušky, a to ve školních skupinách podle počtu přihlášených žáků. Příprava bude probíhat od pondělí do čtvrtka – matematika, český jazyk, anglický jazyk. 
      Zákonní zástupci žáky přihlašují k docházce svým třídním učitelům do 7. 5. 2020 a seznámí se s pravidly k ochraně zdraví + podepisují čestné prohlášení, které odesílají naskenované s podpisem třídním učitelkám nebo jej žáci přinesou při vstupu do školy dne 11. 5. 2020.

      Veškeré informace naleznete v tomto dokumentu (organizace vzdělávání, nastavená hygienická pravidla, rozvrhy jednotlivých školních skupin).

      Vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků nižšího stupně na oběd, nelze z kapacitních důvodů od 25. 5. 2020 zajistit obědy pro žáky 9. tříd.
       

     • Rozhodnutí o přijetí do první třídy

     • Rozhodnutí  o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout od pondělí 11. 5. 2020 (do konce května) od 9.00 – 14.00 na recepci školy.

     • Seznam žáků žádajících odklad

     • Seznam dětí (jejich registračních čísel), u kterých se žádá odklad povinné školní docházky či zařazení v přípravné třídě.

      Odklad školní docházky bude udělen až po dodání doporučení poradenského zařízení a dětského ošetřujícího lékaře.

      K zařazení do přípravné třídy je potřeba dodat doporučení poradenského zařízení a dětského ošetřujícího lékaře.

     • Seznam přijatých žáků do 1. tříd

     • Seznam dětí (jejich registračních čísel) přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole pro školní rok 2020/21.

     • Provoz školního hřiště od 4. 5. do 30. 6. 2020

     • Podrobnosti k provozu školního sportovního areálu naleznete v tomto dokumentu. Mezi nejdůležitější věci patří potřeba si hřiště dopředu zarezervovat a omezení počtu návštěvníků.

     • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

     • Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v termínu, který zatím není pevně dán. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak měla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. 


      Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Rozdíl je, že bude pouze jeden termín přijímacích zkoušek.

      O případných dalších novinkách vás budeme informovat.

     • Online agenda

     • Maximum možného pro Vás můžeme udělat vzdáleně, tak se nebojte nás kontaktovat:

      • tel.: 417639397
      • email: zastupce@7zsmost.cz, reditel@7zsmost.cz

      Možno zařídit žádost o ošetřovné, zkontrolovat, opravit či nastavit přístup do Edupage aj.

      Emailem můžete kontaktovat i vyučující - tvar emailu: jmeno.prijmeni@7zsmost.cz, samozřejmě využijte i zprávy a komunikaci přes Edupage.

     • Možnosti online výuky - 2. stupeň

     • Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      2. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
      • Fraus - UČENÍ DOMA: Od této chvíle najdete na www.fraus.cz/ucenidoma konkrétní informace pro školy, učitele, studenty, žáky i rodiče, jak postupovat a získat zdarma naše elektronické produkty. Snažili jsme se vše vymyslet tak, abychom zvládli odbavit velké množství zájemců. Proto vás zároveň prosíme o shovívavost, pokud bude potřeba ještě něco doladit. Zjistili jsme, že dávat něco zdarma je občas technický oříšek.
      • Khan Academy je vzdělávací web s interaktivními videy z předmětů jako je biologie, chemie, matematika, ekonomie a další. Je dostupný v češtině, od nedávna existuje také v podobě mobilní aplikace.
      • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo škola) sem.
      • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
      • Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty. 
      • Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.
      • Další procvičování učiva, jak už sám název napovídá, nabízí například Drillandskill.cz.
      • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.
      • Sledujte stránky jednotlivých tříd či zprávy od vyučujících, kde se mohou objevit další nápady.
      • Odpoledka – pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky druhého stupně na ČT2.
     • Možnosti online výuky - 1. stupeň

     • Aktualizujeme - prosím rozklikněte...

      1. stupeň

      • Nová škola (MIUč) - žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
      • Fraus - UČENÍ DOMA: Od této chvíle najdete na www.fraus.cz/ucenidoma konkrétní informace pro školy, učitele, studenty, žáky i rodiče, jak postupovat a získat zdarma naše elektronické produkty. Snažili jsme se vše vymyslet tak, abychom zvládli odbavit velké množství zájemců. Proto vás zároveň prosíme o shovívavost, pokud bude potřeba ještě něco doladit. Zjistili jsme, že dávat něco zdarma je občas technický oříšek.
      • Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma! (výuka čtení aj.). Všem rodičům je nyní plošně nabízíeno použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

       Jak mohou žáčci Včelku získat?
       .........................................................................................................................................................
       Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

       1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
       2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
       3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
       4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
       5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
       6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
       7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
       8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

       * V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.
       .........................................................................................................................................................

      • Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

      • Sledujte stránky jednotlivých tříd či zprávy od vyučujících, kde se mohou objevit další nápady
        

     • Zrušení akce pro předškoláky

     • 18. března se měla uskutečnit další akce určená pro předškoláky v rámci celoročního projektu Čtvero ročních období na 7. ZŠ. Z důvodu mimořádných opatření je tato akce zrušena.

     • Vzdělávání žáků po dobu mimořádného opatření

     • Vážení rodiče,
      i v době uzavření školy považujeme za nutné být s Vámi i se žáky v kontaktu. Všichni učitelé budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat.  Chtěla bych Vás zároveň požádat z počátku o shovívavost, než vyladíme nejlepší způsob řešení předávávání informací. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:
       
      Na I. stupni

      • v 1. - 3. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy či přes whatsapp
      • ve 4. - 5. třídě zveřejňujeme úkoly pomocí systému Edupage, whatsapp 

      Na II. stupni

      •  všichni vyučující zadávají úkoly žákům v prostředí Edupage, whatsapp, přes emaily či využívají další možnosti 

      Úkoly budou zadávány od 16. 3. 2020 každý den dle rozvrhu žáka.
      Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 
      Děkuji všem za spolupráci a přeji nám úspěšné zvládnutí mimořádné situace a hlavně pevné zdraví.  

      Libuše Hrdinová, ředitelka školy