• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
     • Příměstské tábory

      Aktualizace informací k srpnovému příměstskému táboru (níže).

      Podle počtu přihlášených dětí se oba příměstské tábory uskuteční. Ještě v tomto týdnu obdrží žáci bližší informace k organizaci. Platby ve výši 1300 Kč můžete provádět v hotovosti u p. Báči (potvrzením je zápis v ŽK či vydaný pokladní doklad, od 7.30 do 14.00).

     • Informace ředitelky školy o způsobu hodnocení na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

      Vážení rodiče,

      dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání. Velmi oceňujeme váš zájem o domácí vzdělávání, vaši snahu se zdokonalovat v komunikačních technologiích tak, aby přenos informací mezi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější. Vím, že pro Vás bylo velmi obtížné zajistit všechny povinnosti a zároveň podporovat děti při domácím vzdělávání. Období distančního vzdělávání nebylo snadné ani pro nás učitele. Přesto věřím, že jsme se mnohé naučili, a že jsme i v těchto ztížených podmínkách obstáli a děti se naučily nejen novým znalostem, ale i dovednostem.

     • Školní příměstské tábory

      Na červenec a srpen pro naše žáky připravujeme dva příměstské tábory.

      Termíny:

      • 6. 7. - 10. 7. 2020 - dětský výtvarně-sportovní tábor, cena 1300 Kč
      • 17. 8. - 21. 8. 2020 - dětský tuuristicko-sportovní tábor, cena 1300 Kč

      Tábory jsou spolufinancované z prostředků ESF v rámci projektu Služby pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku –pokračujeme CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008015. Jsou určeny pro naše žáky 1. stupně, jejichž rodiče resp. osoby pečující jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace (toto je zapotřebí prokázat - viz. přílohy). Kapacita obou táborů je omezena - max. 2 skupiny po 15 dětech.

     • Dobrovolný pobyt žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

      Vážení rodiče, od 8. června je umožněn dobrovolný pobyt žáků 2. stupně (6. - 8. tříd) ve škole. Seznamte s podmínkami, možnostmi a povinnostmi, které jsou nutné pro zajištění bezpečného pobytu žáků ve škole v období od 8. 6. do 30. 6. 2020. V týdnu do 5. 6. prostřednictvím třídních učitelů vám sdělíme přesnou organizaci vstupu do školy, rozvrh výuky a odchody ze školy.

     • Letní dětský tábor Ostrý 2020

      Si­tu­a­ce kolem pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru se zdá být pří­z­ni­vá. Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví vy­da­lo sta­no­vis­ko a ja­ký­si "ma­nu­ál" ohled­ně po­řá­dá­ní dět­ských tá­bo­rů a není v něm pro nás žádný ne­pře­ko­na­tel­ný pro­blém. S ra­dos­tí vám tedy ozna­mu­je­me, že tábor BUDE!

      Máme stále volná místa. Více na táborových stránkách.

     • Přijímací řízení

      Někteří vystupujcí žáci si dosud nevyzvedli u vchodu školy zápisové lístky na střední školy. Zápisový lístek je vstupenkou na střední školu, bez jeho podání nemůže být žák přijat na zvolený obor.

      Žáci přijatí na střední školu musí do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na zvolenou školu. Odevzdaný zápisový lístek nelze již vzít zpět (výjimka odvolání).

     • Dobrovolný pobyt žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

      Vážení rodiče, od 25. května je umožněn dobrovolný pobyt žáků 1. stupně ve škole. Seznamte s podmínkami, možnostmi a povinnostmi, které jsou nutné pro zajištění bezpečného pobytu žáků ve škole v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. V týdnu od 18.5. prostřednictvím třídních učitelů vám sdělíme přesnou organizaci vstupu do školy, rozvrh výuky a odchody ze školy.

     • Dobrovolná prezenční výuka žáků 9. tříd - organizace, pokyny, rozvrh

      Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude obnovena výuka na ZŠ pro 9. ročník od 11. 5. 2020 formou přípravy na přijímací zkoušky, a to ve školních skupinách podle počtu přihlášených žáků. Příprava bude probíhat od pondělí do čtvrtka – matematika, český jazyk, anglický jazyk.
      Zákonní zástupci žáky přihlašují k docházce svým třídním učitelům do 7. 5. 2020 a seznámí se s pravidly k ochraně zdraví + podepisují čestné prohlášení, které odesílají naskenované s podpisem třídním učitelkám nebo jej žáci přinesou při vstupu do školy dne 11. 5. 2020.

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pondělí 13. 7. 2020
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje