• Termíny zápisu

    • od 1. dubna 2023 od 6.00  - možnost zadat elektronickou přihlášku s rezervací termínu pro prezenční část zápisu v jedné z našich učeben (v aplikaci Zápisy Online)
    • čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2023, oba dny od 14.00 do 17.00 - prezenční část zápisu
    • do 25. 4. 2023 do 12.00 doručena podepsaná přihláška dítěte na adresu školy (v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku jen elektronicky)
    •  26. 4. 2023 od 10.00 - zveřejnění výsledků zápisu

     

    Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

    Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
    1.    do datové schránky školy (ID schránky: xrrx79z),
    2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
    3.    poštou,
    4.    osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 25. 4. 2022 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

     

    Koho zapisujeme

    • děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo (narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016).
    • maximální počet žáků přijímaných do 1. tříd základní školy stanoví ředitelka ZŠ podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Předpokládaný počet - 3 první třídy, maximálně 85 žáků.

     

     

    Předčasné zaškolení

    • podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017 (tzv. předčasného zaškolení) je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

     

    Elektronická přihláška

    Bude k dispozici od 1. dubna 2023 od 6.00.

     

    Organizace zápisu

    1. Máte již vyplněnou elektronickou přihlášku + žádost o přijetí (přijde předvyplněná emailem po vyplnění elektronické přihlášky)
     • chvíli před vybraným časem přijďte do školy, kde se Vás ujme služba a nasměruje Vás do Vaší učebny,
     • během zápisu proběhne kontrola vyplněných údajů (elektronická přihláška a žádost o přijetí), je nutno mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno,
     • zápis trvá max. 20 minut.
    2. Elektronickou přihlášku jste nevyplnili, ale přijdete 13. a 14. dubna v daných hodinách na zápis do školy
     • po příchodu do školy bude s vámi ve vestibulu vyplněna elektronická přihláška a následně žádost o přijetí,
     • jakmile v některé z našich mnoha učeben bude volno, budete nasměrováni k zápisu v učebně, během zápisu proběhne kontrola vyplněných údajů (elektronická přihláška a žádost o přijetí), je nutno mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno,
     • zápis trvá max. 20 minut.
    3. Vše budete řešit jen elektronicky
     • vyplňte elektronickou přihlášku + následně žádost o přijetí (přijde emailem)
     • doručte do školy jedním z výše uvedených způsobů (odstavec Možnosti podání přihlášky...)

     

    Kritéria přijetí

    1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 7 města Mostu.
    2. Žáci mimo náš obvod, kteří mají na Základní škole, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, sourozence.
    3. Ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizace (v případě naplnění kapacity rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků losem).

     

    Přihlášky a žádosti