• Ochrana oznamovatelů

  • Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace?

   V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice na ochranu oznamovatele“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně oznamovatelů“) zavedla Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a byla určena příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“)

   Oznámení na protiprávní jednání

   Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis (§ 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů) spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí na ochranu oznamovatele, a to:

   • Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
   • zadávání veřejných zakázek,
   • služba,
   • samostatná výdělečná činnost,
   • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
   • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
   • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
   • správa svěřeneckého fondu,
   • dobrovolnická činnost,
   • odborná praxe, stáž, nebo
   • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

   Upozorňujeme, že Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace nepřijímá oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

   Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany Základní školy, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

   Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

   V souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

   Komunikace s příslušnou osobou:

   Funkci příslušné osoby plní externí dodavatel: The most consult s.r.o., IČ 082 90 903, prostřednictvím fyzické osoby Ing. Jan Kodet.

   Písemná  a ústní komunikace:

   Adresa:

   Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.

   ul. J. Arbesa 2454

   434 01 Most 

   Obálka musí být zalepena a označena: POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

   Zabezpečená e-mailová adresa: 

   7zs@oznamovatel.organizace-most.cz

   Ústní oznámení:

   Ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu: +420 777 735 604

   Upozornění

   Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno (např. datová schránka, facebook apod), Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele. 

   Další komunikační kanály a kontakty:

   Pro oznamování podezření na protiprávní jednání lze využít další komunikační kanály

   Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

   Oznamovatel má v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele možnost podat oznámení uveřejněním.

   Další kontakty

   V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných čin