• Příměstské tábory

     • Aktualizace informací k srpnovému příměstskému táboru (níže).

      Podle počtu přihlášených dětí se oba příměstské tábory uskuteční. Ještě v tomto týdnu obdrží žáci bližší informace k organizaci. Platby ve výši 1300 Kč můžete provádět v hotovosti u p. Báči (potvrzením je zápis v ŽK či vydaný pokladní doklad, od 7.30 do 14.00).

      Informace k srpnovému příměstskému táboru:
      Nástup: 7.00 – 8.00 hod.
      Odchod dětí: od 14.30 do 15.00
      Sejdeme se u bočního vchodu u školního klubu.
      S sebou: pití, sportovní oblečení, menší svačinu.
      V pondělí 17. 8. 2020 budou děti seznámeny s programem na celý týden.
      Oběd zajištěn. 

     • Informace ředitelky školy o způsobu hodnocení na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

     • Vážení rodiče, 

      dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání. Velmi oceňujeme váš zájem o domácí vzdělávání, vaši snahu se zdokonalovat v komunikačních technologiích tak, aby přenos informací mezi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější. Vím, že pro Vás bylo velmi obtížné zajistit všechny povinnosti a zároveň podporovat děti při domácím vzdělávání. Období distančního vzdělávání nebylo snadné ani pro nás učitele. Přesto věřím, že jsme se mnohé naučili, a že jsme i v těchto ztížených podmínkách obstáli a děti se naučily nejen novým znalostem, ale i dovednostem.  

      Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení v 2. pololetí školního roku 2019/2020:

      Hodnocení v druhém pololetí tohoto školního roku vychází ze skutečnosti, že z důvodu mimořádných opatření vlády ČR a ministerstva zdravotnictví probíhala výuka zcela nestandardním způsobem.

      Při hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí se zohlední mimořádná opatření. Jde především o to, že nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Dále nebylo možné hodnotit naplnění všech výstupů, které jsou stanovené ve školním vzdělávacím programu.

      Jelikož období distanční výuky není možné adekvátně a spravedlivě zhodnotit, rozhodli     jsme se využít možnosti ministerského pokynu pro školy k využití jiných forem zpětné vazby.  Nejjednodušší možností by bylo napsat hodnocení z pololetního vysvědčení. Tato možnost se nám zdála nevhodná, hodnocení by postrádalo jakýkoli smysl. Jen obtížně se dá posoudit, zda měl žák adekvátní podmínky se doma řádně vzdělávat, zda pracoval samostatně nebo zda byly naše nároky adekvátní.

      MŠMT připravilo pro školy doporučení, jak při tvorbě závěrečného hodnocení na vysvědčení postupovat.

      Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

      • podklady získané v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 10. března 2020,
      • podpůrně podklady, které byly získávány při vzdělávání na dálku (zájem žáků o pravidelnou práci, přístup k plnění zadávaných úkolů, zvládnutí elektronické komunikace, samostatnost, aktivita, vlastní iniciativa, zodpovědnost, práce s časem, IT gramotnost nebo práce se zadáním atd.), nebo podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy. Text na vysvědčení bude zpětnou vazbou na průběh distanční výuky zejména v oblastech, které mohli učitelé během období distančního vzdělávání zaznamenat.

      Způsob hodnocení na vysvědčení:

      • hodnocení chování na vysvědčení bude známkou,
      • v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 budou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny slovně. Toto hodnocení na konci druhého pololetí bude zaznamenáno na tiskopis vysvědčení pro slovní hodnocení, který bude jako list B připojen k listu A obsahujícímu klasifikaci za první pololetí,
      • absence se počítají pouze k datu 10. 3. 2020
      • celkový prospěch bude na vysvědčení zapsán -  prospěl/a.

      Vysvědčení žáků 1. - 3. tříd bude hodnoceno známkou či kombinovaným hodnocením tzn. známkou a slovním hodnocením mapující celkovou práci žáka ve školním roce.

      Vysvědčení pro žáky 4. - 9. tříd bude mít podobu souvislého textu, který napíše třídní učitel na základě  podkladů od kolegů. Vysvědčení nebude hodnotit úroveň zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech.

      Informace pro žáky 8. ročníků: vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy (příští rok) a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

      Předání vysvědčení proběhne dle stanoveného časového harmonogramu pro příslušnou třídu v úterý 30. 6. 2020.