• Zábavou k odbornému vzdělávání

   • Individuální projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

    Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování. 

    Aktualizace:

    V období únor až květen 2019 úspěšně proběhlo pilotní ověřování následujících vytvořených vzdělávacích programů:

    • Zábavou k odbornému vzdělávání 1(vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd), ověřováno na ZŠ:    
     • Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace;
     • Základní škola Most, Zlatnická 186;
     • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov.
    • Zábavou k odbornému vzdělávání 2(vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy), ověřováno na ZŠ:  
     • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace;
     • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,
     • Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice.

    Více informací o vytvořených vzdělávacích programech, videa z průběhu pilotního ověřování a další zajímavé příspěvky naleznete na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na největší platformě pro sdílení videí (YouTube) zde:

    Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 1“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy) naleznete ke stažení zde: 
    http://www.sstmost.cz/cs/vzdelavaci-programy-zabavou-k-odbornemu-vzdelavani/

    V říjnu 2021 byl projekt včetně pilotního ověření vzdělávacího programu Zábavou k odbornému vzdělávání 3 a specifického vzdělávacího programu Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení ukončen. 

    Kompletní schválené vzdělávací programy Zábavou k odbornému vzdělávání 3 a Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení budou zveřejněny po schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.