• TANDEMOVÁ VÝUKA

    Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

    Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Záznam z tandemové výuky (jeden dohromady) + vyznačení 10 hodin tandemové výuky v naší eTK do stejného políčka, kam zapisujete probrané učivo  ("Učíme se jinak V - tandemová výuka s ...").

    KE STAŽENÍ:

    Záznam z tandemové výuky (word)

    KLUBY

    Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.
    Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

    • nízká motivace ke vzdělávání;
    • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    • nedůslednost ve školní přípravě;
    • kázeňské přestupky;
    • nedůsledné rodičovské vedení;
    • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

    Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.
    V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

    Pokud v jednom

     týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Třídní kniha klubu - na prvním listě zapisovat hodiny, na druhém listě docházku žáků (obojí je doplněno nápovědou)
    Zpracovaný plán aktivit klubu
    Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem - vybrat minimálně 2 žáky

    KE STAŽENÍ:


    PROJEKTOVÝ DEN

    Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu účastníků.
    Za 4 hodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava vzdělávání, popis jejího průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Záznam z realizace projektového dne
    Vyznačení projektového dne v třídní knize

    KE STAŽENÍ:


    PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU

    Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro skupinu 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.
    Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

    • nízká motivace ke vzdělávání;
    • kázeňské přestupky;
    • nedůsledné rodičovské vedení;
    • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

    Výběr účastníků je zcela v kompetenci ředitele školského zařízení.
    Za 4 hodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava vzdělávání, popis jejího průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

    UČITEL ZPRACUJE:

    Záznam z realizace projektového dne mimo školu
    Vyznačení projektového dne v třídní knize

    KE STAŽENÍ: