• Aktuálně:

    školní rok 2022/2023

    Žáci obdrželi zápisové lístky. Nesmí je ztratit, jsou vstupenkou na SŠ. Pokyny k použití zápisového lístku najdete v brožuře, kterou žáci održeli v říjnu, Atlas školství str. 8 nebo na stránkách MŠMT. Až proběhne přijímací řízení a ředitel SŠ oznámí výsledky a seznam přijatých i nepřijatých uchazečů, je nutné pro přijetí na SŠ potvrdit svůj záměr zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Lístek odevzdáte na SŠ a tím je žák zapsán ke studiu. Zápisový lístek nelze vzít zpět, pouze v případech po odvolání. 

     

     Vážení rodiče, 

    v průběhu školního roku Vás budu informovat o akcích na podporu volby povolání a o přijímacím řízení na střední školy. Bylo by žádoucí, kdybyste se svými dětmi diskutovali o budoucí profesi, probírali možnosti související s volbou povolání. Vycházejte ze zájmu dětí, z jejich studijních předpokladů. Já bych zejména ještě apelovala na to, abyste vybírali takové povolání, o které je na trhu práce zájem, aby Vaše dítě v budoucnu našlo uplatnění a využilo svého vzdělání. Velkou perspektivu mají zejména technické obory a řemesla. Nedostatek pracovních sil je i ve zdravotnictví.

    Pro začátek několik základních informací:

    - v říjnu žáci dostanou z Úřadu práce v Mostě brožury a atlasy s přehledy učebních oborů na Mostecku a v Ústeckém kraji,

    - exkurze na Úřadu práce v Mostě se uskuteční dle plánu v měsíci říjnu

    - 6. a 7. listopadu proběhne burza středních škol tzv. Sokrates (představují se SŠ) ve sportovní hale v Mostě

    - v listopadu se podávají přihlášky na školy se sportovním a uměleckým zaměřením, na konzervatoře a grafický design (je možno podat 2), přihlášky musí být podané do 30. 11. 2022. Pokud dítě nebude přijato, může si znovu podat další 2 přihlášky na běžné SŠ v únoru,

    - v 1.pololetí roku škola zajistí besedy se zástupci středních škol. Žáci tak získají konkrétní informace o jednotlivých středních školách a o studijních oborech

    - škola v rámci možností využije i nabídek SŠ, jimiž se samy SŠ prezentují, nemůžeme využít všech, Vy však v rámci Dnů otevřených dveří můžete navštívit kteroukoli SŠ, sledujte si je na webových stránkách jednotlivých SŠ,

    - využijeme i některých nabídek k exkurzím do podniků, firem, pokud nám nějakou můžete sami zajistit, budeme rádi,

    - přihlášky na ostatní SŠ se podávají k 1. 3. 2023, žáci  dostanou 2 přihlášky, veškeré bližší informace k vyplňování a podávání přihlášek dostanete

    - součástí přijímacího řízení je podání zápisového lístku na SŠ, na kterou se dítě dostalo a pro niž se rozhodlo, o pravidlech podání zápisového lístku budete vy i děti poučeni

    Pokud budete mít jakékoli dotazy k volbě povolání a k přijímacímu řízení, kontaktujte mě. Využijte konzultačních hodin nebo si předem domluvte schůzku. Těším se v tomto směru na spolupráci. Věřte, je nutná.                          

    Podávání přihlášek

    Obory s talentovou zkouškou: 

    Pokud se chce Vaše dítě přihlásit na sportovní gymnázium nebo na školu s uměleckým zaměřením (např. konzervatoře, grafický design), podává se přihláška ke studiu v měsíci listopadu, protože již v lednu se konají talentové zkoušky na tyto školy. Ostatní žáci podávají přihlášky až v měsíci únoru. Žáci hlásící se na sportovní gymnázium budou talentovou zkoušku vykonávat v lednu, zkoušku z ČJ a M jako ostatní žáci až v dubnu.

    Obory bez talentové zkoušky:

    Žáci obdrží spolu s pololetním vysvědčením 2 přihlášky na střední školy. Rodiče prosím, aby žákům přihlášky řádně a čitelně vyplnili. Obě přihlášky jsou vyplněny identicky, tj. jako kopie, aby bylo patrné, který obor upřednostňujete, lépe na které SŠ bude skládat první přijímací zkoušku.

    Žáci budou o vyplňování přihlášek poučeni. Přední strana přihlášek bude předvyplněna školou (osobní údaje), vy budete vyplňovat ostatní části - především název školy, obor a kód. Prosím - nejčastější chyby při vyplňování jsou právě zde- název SŠ vyplňujte přesně! podle katalogu nebo atlasu škol,název školy musí být kompletní, rovněž adresa školy musí být úplná! Jak je škola zapsána v rejstříku středních škol, tak musí být zapsána i na přihlášce.                                                             

    Důležitý je i název oboru a hlavně kód oboru, na který se žák/yně hlásí. Nesmějí chybět podpisy žáka a zákonného zástupce. 

    Zápisové lístky  dostanou děti později, abychom předešli případným ztrátám.

    Vyplněné přihlášky mohou děti nosit výchovné poradkyni  v průběhu měsíce února, nejpozději však do 25. 2. 2021, abych mohla přihlášky zkontrolovat a vy abyste měli časovou rezervu na doručení přihlášek na příslušnou školu. Rodiče sami zodpovídají za odeslání přihlášek!!! Doporučuji si také v katalogu nebo atlasu SŠ dobře přečíst, zda je nutná lékařská prohlídka. Jen některé obory ji vyžadují, ať zbytečně neplatíte u lékaře za jejich potvrzení!

    Vyplněné a potvrzené přihlášky je nuto na střední školy podat do 1. 3. 2023.  

    Pokud budete mít nějaké nejasnosti či budete potřebovat poradit, můžete se na školu obracet telefonicky ( přepojí Vás na výchovného poradce) nebo osobně (konzultační hodiny VP viz výše, je dobré si schůzku předem domluvit). 

    Všem rodičům předem děkuji za trpělivost a za spolupráci při vyřizování přijímacího řízení. 

    Bližší informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete na těchto stránkách.

    Ke stažení:

    Přehled SŠ a VOŠ v okrese Most s nabídkou oborů pro šk. rok 2023/2024 (SS_okres_Most_2023_2024.pdf).

    Přehled SŠ v Ústeckém kraji, které nabízejí tzv. „E“ obory pro šk. rok 2023/2024 (Obory_E_UK_2023_2024.pdf).

    Přehled SŠ se sportovním zaměřením v ČR – i zde se jedná o nabídku pro školní rok 2023/2024 (Skoly_str__vzdel_se_sport__zamer_2023_2024_verze_12092022.pdf).

    Vyhláška č. 353 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhlaska_353_Prijimaci_rizeni.pdf)

    Přehled dnů otevřených dveří v okrese Most (Dny_otevrenych_dveri_2022_2023.pdf).

    Přehled motivačních a stipendijních programů (Motivacni_a_stipendijni_programy.pdf).

    Odkazy na webové stránky jednotlivých středních škol (Odkazy_na_www.pdf).

    Přehled prezentačních výstav středních škol (Prezentacni_vystavy_skol_v_UK_2022.pdf).

    Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_26_10_2016_.docx)

     https://prijimacky.cermat.cz/

    https://prijimacky-nanecisto.cz/2020/09/12/cermat-testy-ke-stazeni-zdarma/

    www.scio.cz, s.r.o.   - žáci mají možnost seznámit se s ukázkou testu např. zde.

     

    Žákům naší školy se nabízí možnost vyšetření profesní orientace (pro žáky 9. tříd, příp. žáků vycházejících z 8. třídy).

    Vyšetření provádí:

    Kamila Mejstříková, psycholog, terapeut

    Základní informace k vyšetření:

    Vyšetření profesní orientace trvá 3-4 hodiny, jednotlivé diagnostické metody jsou zadávány individuálně nebo ve skupině max. 6 klientů. Konzultace nad výsledky vyšetření je realizována individuálně, vždy v předem stanoveném termínu (obvykle v odpoledních hodinách) a trvá většinou 45-60 minut. Konzultace se účastní žák a jeho zákonný zástupce.V rámci vyšetření profesní orientace je zadávána následující baterie diagnostických testů:

    • inteligenční test umožňující zmapovat celkovou strukturu rozumových schopností,
    • osobnostní dotazník zaměřený na ty oblasti, které jsou důležité z hlediska profesní orientace,
    • zájmový dotazník mapující strukturu zájmových oblastí klienta,
    • doplňující projektivní techniky.

    Nedílnou součást profesního poradenství tvoří i informace získané z rozhovoru, příp. z dotazníků od rodičů či pedagogů.