• Aktuálně:

     

    Informace k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia:

    Žáci 9. tříd a zájemci o studium na víceletém gymnáziu si od 28. 1. 2021 budou moci vyzvednout přihlášky na SŠ na vrátnici školy. Každý žák dostane 2 přihlášky, které budou vyplněny identicky! Většina škol nevyžaduje lékařské prohlídky, proto není potřeba mít na přihlášce razítko od lékaře, jen u vybraných oborů. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do 22. 2. 2021 opět vrátit ke kontrole výchovné poradkyni Mgr. Janě Pátkové. Pokud nebude obnovena výuka, nechají rodiče nebo žáci vyplněné přihlášky na vrátnici. Tam si je zkontrolované VP a potvrzené vedením školy opět vyzvednou a nejpozději do 26. 2. 2021 odešlou nebo odnesou na příslušné SŠ. Za odeslání přihlášek zodpovídají rodiče! K 1. 3. 2021 už musí být přihlášky na ředitelství středních škol. V případě nejasností volejte do školy. Plánujeme on -line třídní schůzky s rodiči vycházejících žáků. Budete včas informováni. Informace k vyplňování přihlášek viz. níže.


    Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/20 naleznete v tomto souboru..

    Vážení rodiče, v průběhu školního roku Vás budu informovat o akcích na podporu volby povolání a o přijímacím řízení na střední školy. Bylo by žádoucí, kdybyste se svými dětmi diskutovali o budoucí profesi, probírali možnosti související s volbou povolání. Vycházejte ze zájmu dětí, z jejich studijních předpokladů. Já bych zejména ještě apelovala na to, abyste vybírali takové povolání, o které je na trhu práce zájem, aby Vaše dítě v budoucnu našlo uplatnění a využilo svého vzdělání. Velkou perspektivu mají zejména technické obory a řemesla. Nedostatek pracovních sil je i ve zdravotnictví.

    Pro začátek několik základních informací:

    - v říjnu žáci dostanou z Úřadu práce v Mostě brožury a atlasy s přehledy učebních oborů na Mostecku a v Ústeckém kraji,

    - exkurze na Úřadu práce v Mostě se z důvodu vládních opatření kvůli coronaviru nekonají

    - v listopadu proběhne burza středních škol tzv. Sokrates (představují se SŠ), z důvodu coronaviru se ruší, v lednu proběhne on -line burza SŠ

    - v listopadu se podávají přihlášky na školy se sportovním a uměleckým zaměřením, na konzervatoře (je možno podat 2), přihlášky musí být podané do 30. 11. 2020. Pokud dítě nebude přijato, může si znovu podat další 2 přihlášky na běžné SŠ v únoru,

    - v 1.pololetí roku škola zajistí besedy se zástupci středních škol, žáci tak získají konkrétní informace o jednotlivých středních školách a o studijních oborech - bohužel z důvodu coronaviru se všechny nemohly uskutečnit

    - škola v rámci možností využije i nabídek SŠ, jimiž se samy SŠ prezentují, nemůžeme využít všech, Vy však v rámci Dnů otevřených dveří můžete navštívit kteroukoli SŠ, sledujte si je na webových stránkách jednotlivých SŠ,

    - využijeme i některých nabídek k exkurzím do podniků, firem, pokud nám nějakou můžete sami zajistit, budeme rádi,

    - přihlášky na ostatní SŠ se podávají k 1. 3. 2021, žáci  dostanou 2 přihlášky, veškeré bližší informace k vyplňování a podávání přihlášek dostanete,

    - součástí přijímacího řízení je podání zápisového lístku na SŠ, na kterou se dítě dostalo a pro niž se rozhodlo, o pravidlech podání zápisového lístku budete vy i děti poučeni.

    Pokud budete mít jakékoli dotazy k volbě povolání a k přijímacímu řízení, kontaktujte mě. Využijte konzultačních hodin nebo si předem domluvte schůzku. Těším se v tomto směru na spolupráci. Věřte, je nutná.                          

    Podávání přihlášek

    Obory s talentovou zkouškou: 

    Pokud se chce Vaše dítě přihlásit na sportovní gymnázium nebo na školu s uměleckým zaměřením (např. konzervatoře), podává se přihláška ke studiu v měsíci listopadu, protože již v lednu se konají talentové zkoušky na tyto školy. Ostatní žáci podávají přihlášky až v měsíci únoru. Žáci hlásící se na sportovní gymnázium budou talentovou zkoušku vykonávat v lednu, ale nově budou vykonávat zkoušku z ČJ a M jako ostatní žáci až v dubnu.

    Obory bez talentové zkoušky:

    Žáci obdrží spolu s pololetním vysvědčením 2 přihlášky na střední školy. Rodiče prosím, aby žákům přihlášky řádně a čitelně vyplnili. Obě přihlášky jsou vyplněny identicky, tj. jako kopie, aby bylo patrné, který obor upřednostňujete, lépe na které SŠ bude skládat první přijímací zkoušku.

    Žáci budou o vyplňování přihlášek poučeni. Přední strana přihlášek bude předvyplněna školou (osobní údaje), vy budete vyplňovat ostatní části - především název školy, obor a kód. Prosím - nejčastější chyby při vyplňování jsou právě zde- název SŠ vyplňujte přesně! podle katalogu nebo atlasu škol,název školy musí být kompletní, rovněž adresa školy musí být úplná! Jak je škola zapsána v rejstříku středních škol, tak musí být zapsána i na přihlášce.                                                             

    Důležitý je i název oboru a hlavně kód oboru, na který se žák/yně hlásí. Nesmějí chybět podpisy žáka a zákonného zástupce. 

    Zápisové lístky  dostanou děti později, abychom předešli případným ztrátám.

    Vyplněné přihlášky mohou děti nosit výchovné poradkyni  v průběhu měsíce února, nejpozději však do 22.2. 2021, abych mohla přihlášky zkontrolovat a vy abyste měli časovou rezervu na doručení přihlášek na příslušnou školu. Rodiče sami zodpovídají za odeslání přihlášek!!! Doporučuji si také v katalogu nebo atlasu SŠ dobře přečíst, zda je nutná lékařská prohlídka. Jen některé obory ji vyžadují, ať zbytečně neplatíte u lékaře za jejich potvrzení!

    Vyplněné a potvrzené přihlášky je nuto na střední školy podat do 1. 3. 2021.  

    Pokud budete mít nějaké nejasnosti či budete potřebovat poradit, můžete se na školu obracet telefonicky ( přepojí Vás na výchovného poradce) nebo osobně (konzultační hodiny VP viz výše, je dobré si schůzku předem domluvit). 

    Všem rodičům předem děkuji za trpělivost a za spolupráci při vyřizování přijímacího řízení. 

    Bližší informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete na těchto stránkách.

    Ke stažení:

    Přehled SŠ a VOŠ v okrese Most s nabídkou oborů pro šk. rok 2020/2021 (SS_okres_Most_2020_2021.pdf).

    Přehled SŠ v Ústeckém kraji, které nabízejí tzv. „E“ obory pro šk. rok 2020/2021 (Obory_E_na_SS_v_UK_2020_2021.pdf).

    Přehled SŠ se sportovním zaměřením v ČR – i zde se jedná o nabídku pro školní rok 2020/2021 (Skoly_str__vzdel_se_sport__zamer_2020_2021_verze_09092019.pdf).

    Vyhláška č. 353 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhlaska_353_Prijimaci_rizeni.pdf)

    Přihlášky na SŠ - denní studium (Prihlaska_SS_2015_denni_prac_26_10_2016.xlsx)

    Přihlášky na SŠ - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (Prihlaska_SS_2015_talent_26_10_2016.xlsx)

    Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_26_10_2016_.docx)

     

     www.scio.cz, s.r.o.   - žáci mají možnost seznámit se s ukázkou testu např. zde.

    Profesní testy - z důvodu rodičovské dovolené se v letošním školním roce 2020/ 2021 profesní testy neprovádějí.

    Žákům naší školy se nabízí možnost vyšetření profesní orientace (pro žáky 9. tříd, příp. žáků vycházejících z 8. třídy).

    Vyšetření provádí:

    Kamila Mejstříková, psycholog, terapeut

    Základní informace k vyšetření:

    Vyšetření profesní orientace trvá 3-4 hodiny, jednotlivé diagnostické metody jsou zadávány individuálně nebo ve skupině max. 6 klientů. Konzultace nad výsledky vyšetření je realizována individuálně, vždy v předem stanoveném termínu (obvykle v odpoledních hodinách) a trvá většinou 45-60 minut. Konzultace se účastní žák a jeho zákonný zástupce.V rámci vyšetření profesní orientace je zadávána následující baterie diagnostických testů:

    • inteligenční test umožňující zmapovat celkovou strukturu rozumových schopností,
    • osobnostní dotazník zaměřený na ty oblasti, které jsou důležité z hlediska profesní orientace,
    • zájmový dotazník mapující strukturu zájmových oblastí klienta,
    • doplňující projektivní techniky.

    Nedílnou součást profesního poradenství tvoří i informace získané z rozhovoru, příp. z dotazníků od rodičů či pedagogů.

  • Kontakty

   • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.
   • reditel@7zsmost.cz
   • zastupce@7zsmost.cz
   • 417 639 397 - sekretariát 417 639 398 - ředitelna 417 639 399 - jídelna
   • ul. J. Arbesa 2454 Most 434 01
   • 7zsmost.edupage.org
   • https://www.facebook.com/ZSJakubaArbesaMost/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje