• Uvažujete-li o odkladu či o zařazení dítěte do přípravné třídy, je nutno doložit:

    • žádost o odkladu povinné školní docházky (vygeneruje se online) nebo žádost o přijetí do přípravné třídy
    • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a ošetřujícího lékaře (dětský lékař či praktický lékař pro děti a dorost) - obojí je nutné dodat v nejbližším možném termínu

    Odklad povinné školní docházky

    O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Poradenským zařízením je pedagogicko-psychologická poradna. !!! 

    Je nutné mít doporučení dvě !!!
    -z pedagogicko-psychologické poradny
    -od odborného lékaře (jím může být i lékař dorostový)či klinického psychologa

    Pokud  nevíte, zda je Vaše dítě školně zralé, obraťte se nejprve na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Mostě (tel. 476708 847), kde Vám dítě odborně vyšetří a doporučí další postup. 

    Přípravná třída

    Pro školní rok 2024/2025 otevíráme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy. Podle zájmu budeme opět přípravnou třídu otevírat.

    Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

    Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31.5.2024.
    Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.  Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

    Níže uvádíme shrnutí, co byste měli vědět:

    • Přípravná třída je bezplatná.
    • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
    • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy. 
    • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
    • Děti se neklasifikují.
    • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
    • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin.
    • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
    • Oběd je připraven ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
    • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však mohou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.