• Výchovné poradenství

    školní rok 2023/2024

    Výchovný poradce: Mgr. Jana Pátková - kariérové poradenství (volba povolání)

    Konzultační hodiny VP: pondělí: 10.50 hod. - 11.40 hod., čtvrtek : 8.55 -  9.40 hod.

    (po telefonické domluvě si lze domluvit i  jiný termín)

    Telefon: 417 639 397 (sekretariát školy - přepojí na VP), sborovna 2.patro

    Konzultat s PPP, speciální pedagog: Mgr. Jana Klimecká - práce s integrovanými žáky (individuální vzdělávací plány, reedukace), kancelář zástupce ředitele

    Metodik prevence: Mgr. Monika Krausová ( 2.patro, telefonicky rovněž přepojí sekretariát školy)

    Škola nabízí poradenské služby zaměřené na:

    1. prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
    2. primární prevenci sociálně patologických jevů (zejména agresivního chování, šikany, kyberšikany, intolerance, xenofobie, rasismu, zneužívání návykových látek, ale i záškoláctví, i skrytého, a jiných forem rizikového chování
    3. kariérové poradenství (integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu) vhodné k volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
    4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
    5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
    6. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
    7. spolupráci s PPP, s SVP, odborem sociální péče, s přestupkovou komisí při MÚ v Mostě, s Policií ČR a dalšími institucemi.

    Vážení rodiče, využívejte poradenských služeb. Spolupracujte se školou, s jejím vedením, s třídními učiteli  i s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem, metodikem prevence, se speciálními pedagogy. Řešte případné problémy včas a hlavně průběžně v celém školním roce. Neodsouvejte jejich řešení až na třídní schůzky. Je vždy vhodné nejdříve zkontaktovat třídního učitele, který nejlépe zná Vaše dítě, a pak společně hledat východiska. Věřte, je to ku prospěchu Vašich dětí. Jsme otevřeni spolupráci s Vámi. Rádi Vám pomůžeme, poradíme. Máme určitě stejný cíl, všichni chceme, aby se děti ve škole cítily spokojeně a bezpečně. 

                                                                                                                  J. Pátková