• Speciální pedagog

    Školní rok 2023/2024

    IVP ( individuální vzdělávací plán), PLPP ( plán podpory)

    - nehledáme úlevy, ale optimální úroveň, na níž může žák s podpůrným opatřením pracovat.

    IVP, PLPP - umožňuje žákovi pracovat vlastním individuálním tempem, není stresován porovnáváním se spolužáky, je pomůckou k lepšímu využití jeho potenciálu, dává žákovi pocit zájmu a péče učitele, žák se aktivně podílí na výsledku  vzdělávání a na reedukaci.

      

    V tomto školním roce budou s dětmi v hodinách speciálně pedagogické péče pracovat  paní učitelky Mgr. Lenka Jarolímová, Mgr. Jana Klimecká a Mgr. Andrea Gregorová

    Podařilo se nám získat 13 asistentů, kteří budou dětem pomáhat zvládnout nároky výuky ve škole.

     

     

    Telefon do PPP: 476 708 847

    E-mail PPP Most: most@pppuk.cz

     

     

    Dotazy k integraci, reedukaci, inkluzi - Mgr. Jana Klimecká 417 639 397