• Pozvánka na 1. třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy

     • Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání rodičů, učitelek a vychovatelek, které se vždy koná před prázdninami a nástupem do 1. třídy nebo přípravné třídy. V dnešní složité době jsme se rozhodli uskutečnit toto setkání bez přítomnosti dětí a za účasti jen 1 zákonného zástupce.

      Termín: 17. 6. 2020 (středa) od 16.00
      Místo konání:

      • přípravka - učebna třídy 1. C – přízemí školy
      • rodiče budoucích prvňáčků v učebnách 5.A, 5.B nebo 5.C dle informací, které byly poslány emailem (1. patro školy)
        

      Organizace: přicházet budete hlavním vchodem

      Program:

      • Seznámení s rozdělením do tříd a s třídními učitelkami
      • Poskytnut bude seznam pomůcek, které je nutné koupit
      • Organizace provozu školní družiny
      • Organizace provozu školní jídelny
      • Administrativní záležitosti

      Moc se těšíme na setkání a budoucí spolupráci ve prospěch dětí, které budou od září 2020 i našimi dětmi.

     • Letní dětský tábor Ostrý 2020

     • Si­tu­a­ce kolem pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru se zdá být pří­z­ni­vá. Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví vy­da­lo sta­no­vis­ko a ja­ký­si "ma­nu­ál" ohled­ně po­řá­dá­ní dět­ských tá­bo­rů a není v něm pro nás žádný ne­pře­ko­na­tel­ný pro­blém. S ra­dos­tí vám tedy ozna­mu­je­me, že tábor BUDE!

      Máme stále volná místa. Více na táborových stránkách.

     • Přijímací řízení

     • Někteří vystupujcí žáci si dosud nevyzvedli u vchodu školy zápisové lístky na střední školy. Zápisový lístek je vstupenkou na střední školu, bez jeho podání nemůže být žák přijat na zvolený obor.

      Žáci přijatí na střední školu musí do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na zvolenou školu. Odevzdaný zápisový lístek nelze již vzít zpět (výjimka odvolání).

     • Dobrovolná prezenční výuka žáků 9. tříd - organizace, pokyny, rozvrh

     • Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude obnovena výuka na ZŠ pro 9. ročník od 11. 5. 2020 formou přípravy na přijímací zkoušky, a to ve školních skupinách podle počtu přihlášených žáků. Příprava bude probíhat od pondělí do čtvrtka – matematika, český jazyk, anglický jazyk. 
      Zákonní zástupci žáky přihlašují k docházce svým třídním učitelům do 7. 5. 2020 a seznámí se s pravidly k ochraně zdraví + podepisují čestné prohlášení, které odesílají naskenované s podpisem třídním učitelkám nebo jej žáci přinesou při vstupu do školy dne 11. 5. 2020.

      Veškeré informace naleznete v tomto dokumentu (organizace vzdělávání, nastavená hygienická pravidla, rozvrhy jednotlivých školních skupin).

      Vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků nižšího stupně na oběd, nelze z kapacitních důvodů od 25. 5. 2020 zajistit obědy pro žáky 9. tříd.
       

     • Rozhodnutí o přijetí do první třídy

     • Rozhodnutí  o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout od pondělí 11. 5. 2020 (do konce května) od 9.00 – 14.00 na recepci školy.

     • Seznam žáků žádajících odklad

     • Seznam dětí (jejich registračních čísel), u kterých se žádá odklad povinné školní docházky či zařazení v přípravné třídě.

      Odklad školní docházky bude udělen až po dodání doporučení poradenského zařízení a dětského ošetřujícího lékaře.

      K zařazení do přípravné třídy je potřeba dodat doporučení poradenského zařízení a dětského ošetřujícího lékaře.

     • Seznam přijatých žáků do 1. tříd

     • Seznam dětí (jejich registračních čísel) přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole pro školní rok 2020/21.

     • Provoz školního hřiště od 4. 5. do 30. 6. 2020

     • Podrobnosti k provozu školního sportovního areálu naleznete v tomto dokumentu. Mezi nejdůležitější věci patří potřeba si hřiště dopředu zarezervovat a omezení počtu návštěvníků.